Surveyor/Highway Superintendent

Lloyd Smith

Phone

(402) 376-2691

Address

PO Box 50
Valentine, NE 69201

Lloyd Smith

Surveyor and Highway Superintendent